NOROQs handelsbetingelser

Taastrup, februar 2021

Handelsbetingelser gælder for NOROQs leverancer medmindre, der i NOROQs, af Kunden accepterede, tilbud er fravigende betingelser, der i så fald gælder forud for nærværende betingelser.

I det følgende er tilbudsmodtageren angivet som Kunden og NOROQ som Leverandøren.

1 Generelt

1.1 AB18

Al leverance og montage sker i henhold til ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18)”, således at AB18 i sin helhed anses for aftalt mellem parterne i det omfang, at særskilte skriftlige aftaler eller nedenstående leveringsbetingelser ikke udtrykkeligt eller forudsætningsvis fraviger AB18.

1.2 Tilbuddets omfang

Det er alene medregnet de leverancer samt løsdele, som er anført i NOROQs tilbud og specifikationer. Såfremt tilbudsgrundlaget omfatter en teknisk arbejdsbeskrivelse, er dét alene det i tilbuddets afsnit ”Specifikationer” beskrevne, som danner grundlag for NOROQs specifikation og tilbud.

Aftalegrundlag

  1. Det samlede aftalegrundlag for ydelser og produkter fra NOROQ omfatter følgende i prioriteret rækkefølge:
  2. NOROQs, af Kunden accepterede, tilbud
  3. NOROQs grænsefladeforudsætninger, som er indskrevet i det accepterede tilbud
  4. NOROQs salgs- og leveringsbetingelser, som er vedlagt det accepterede tilbud
  5. Projektrelateret tegnings- og udbudsmateriale fra Kunden
  6. Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008
  7. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder (AB18)

Tilbuddet skal betragtes som et samlet tilbud. Accept på dele af det tilbudte kan kun ske ved accept af et nyt og præciseret tilbud.

2 Projektgrundlag

2.1 BIPS

Betonprodukter projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til BIPS A113. Hvis ikke aftales anvendes model 3L/4L.

2.2 Teknisk arbejdsbeskrivelse

Hvis tilbudsgrundlaget indeholder en teknisk arbejdsbeskrivelse, vil det kun være det specifikke afsnit vedrørende elementleverancen, som danner grundlag for Leverandørens tilbud.

2.3 Digitalt projektmateriale

Det er afgørende for pris og leveringstid, at Leverandøren modtager målbart, digitalt projektmateriale i følgende filformater til aftalt termin: .DWG og som .PDF. Projektmaterialet skal indeholde alle relevante informationer, som er nødvendige for, at Leverandøren kan projektere leverancen.

2.4 Uoverensstemmelse

Ved uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og tilbuddets specifikationer, gælder dét, der er anført i det af kunden accepterede tilbud.

2.5 Forsinkelse

Foreligger det aftalte projektgrundlag til Leverandøren ikke fuldstændigt på det aftalte tidspunkt, udskydes elementproduktionen og levering, indtil at Leverandøren igen har ledig kapacitet.

Kunden betaler erstatning for det lidte tab, der er sket i forbindelse med udskydelsen – herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

2.6 Projektopdateringer

Projektopdateringer og revisioner efter Leverandørens modtagelse af endeligt projektmateriale vil kun blive indarbejdet, hvis Kunden anmoder Leverandøren herom, og at eventuelle konsekvenser heraf forinden er accepteret skriftligt af Kunden.

2.7 Validering/kommentering af design

Hvor Kundens validering/kommentering (herunder også 3. parts validering) er en del af projektet, vil ekstra arbejde som pålægges Leverandøren i denne forbindelse blive faktureret særskilt. Eventuelle ekstra omkostninger som resultat af validering/kommentering kan give anledning til meromkostninger hos Leverandøren, som viderefaktureres til Kunden.

Forud for Kundens validering/kommentering skal denne angive sine fokuspunkter til Leverandøren for at minimere ovenstående meromkostninger.

Leverandøren forbeholder sig ret til at påbegynde optegning på et ikke komplet grundlag uden dermed at miste sin ret til ovenstående krav samt en eventuel tidsfristforlængelse.

3 Produktionsopstart

3.1 Godkendelse

Beregninger og tegninger, som er fremsendt til kommentering/godkendelse, forudsættes modtaget retur inden fem arbejdsdage, medmindre at andet er specificeret i tilbuddet.

Kunden skal skriftligt godkende produktionstegninger forud for produktionsopstart. Ændringer i leverancen, som skyldes fejl på godkendte tegninger, kan ikke give anledning til meromkostninger for Leverandøren.

3.2 Planlægning

Forud for planlægning af produktion og optegning af elementprojektet påbegyndes, skal der foreligge en leveringsplan, der angiver leveringsrækkefølge og -tidspunkter for samtlige produkter. Hvis der efterfølgende sker ændringer i leveringsplanen, kan det medføre udskydelse af leveringstid, for hvilket leverandøren ikke kan gøres økonomisk ansvarlig. Leverandøren kan desuden rejse krav om dækning af omkostninger og tabt dækningsbidrag i forbindelse hermed.

4 Produktion

4.1 Farvevariationer m.m.

Varierende fugtindhold og hærdeforhold kan medføre farvevariationer og mikrorevner uden konstruktionsmæssig betydning for produktet, hvorfor dette ikke udbedres, og kunden ej heller kompenseres herfor.

For alle typer betonprodukter er det gældende, at der kan forekomme kalkudblomstring, hvilket oftest fortager sig med tiden, hvorfor dette ikke udbedres, og kunden ej heller kompenseres herfor.

Betonoverfladekvaliteter defineres i henhold til BIPS A24 og vil fremgå af de godkendte produktionstegninger.

5 Levering

5.1 Anmodning om ændring af leveringsdato

Anmodning om ændring af leveringsdato af produkter skal af hensyn til kørselsplanlægningen ske senest kl. 7.00 fem arbejdsdage før ønsket leveringsdato. Produkter(ne) skal bestilles i hele læs, og anmodningen fremsendes til følgende mailadresse: levering@noroq.com.

Aftale om levering er gældende efter Leverandørens accept.

5.2 Leveringstidspunkt

Leveringstidspunktet er normalt i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 15.00 på hverdage (mandag til fredag). Levering udenfor nævnte tidsrum/dage kan aftales nærmere, og der må påregnes et tillæg herfor.

5.3 Specialtransport

Ved specialtransport skal anmodning om levering aftales særskilt.

5.4 Lokale transport-restriktioner

I nogle politikredse, regioner og lande findes lokale restriktioner for transport af store produkter. For at begrænse transportomkostninger (herunder ventetid) kan aflæsning uden for normal arbejdstid være nødvendigt.

5.5 Vejrforhold der påvirker levering

Vejrforhold som eksempelvis glat føre og/eller usigtbart vejr kan forhindre rettidig leverance. Eventuelle ekstraomkostninger på byggepladsen i forbindelse hermed afholdes af Kunden.

5.6 Ændringer i levering

Ændring af leveringsdag eller -tidspunkt senere end fem arbejdsdage før levering medfører et økonomisk tillæg pr. leverance, som faktureres Kunden.

Sker ændringen så sent, at transportøren allerede er undervejs til Leverandørens afsendelseslokation, påløber der desuden fragtomkostning.

Såfremt produktet allerede er overdraget til transportøren på vej mod Kunden, vil det være Kundens ansvar at anvise depot, som ligger i umiddelbar nærhed af oprindelig rute. Ved ankomst til depot overdrages ansvar for leverance til Kunden.

Ønsker Kunden at afvige fra den aftalte leveringsplan, må der ske omgående skriftlig underretning til Leverandøren. Hvis leverancen forsinkes i forhold til planen, kan Leverandøren med fem arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne meromkostninger betales af Kunden. Ansvaret for leverancen overgår til Kunden ved ankomst til mellemlageret.

5.7 Ladeplan

Produkterne leveres på lastbiler i hele læs på byggepladsen. Produkterne læsses som udgangspunkt alene under hensyntagen til produktions- og transporttekniske forhold.

5.8 Elementmodtagelse

Produkter leveres til en af Kunden oplyst adresse. Det er Kundens ansvar, at adgangsforhold, opmagasineringsareal, kranplads og leveringssted er tilstrækkeligt.

5.9 Elementmodtagelse hvor montage IKKE er inkluderet

Produkter leveres på en lastbil-type bestemt af Leverandøren og lastes efter Leverandørens bestemmelser for det pågældende produkt.

Opklodsnings-, separationsmaterialer samt løftebeslag og transportsikring skal returneres til en af Leverandøren angivet adresse. Såfremt de ovenfor angivede materialer IKKE returneres, faktureres disse særskilt i henhold til prisliste i nærværende Handelsbetingelser.

Leverandøren vil forud for leverancen informere Kunden om transportens art samt læsse- og aflæsningsmetode. Det er Kundens ansvar at foretage aflæsning med egnet udstyr.
Kunden debiteres vente- og aflæsningstid udover én time, medmindre andet er tydeligt specificeret i tilbuddet. Priser for ventetid fremgår af prisliste i nærværende Handelsbetingelser.

5.10 Modtagekontrol hvor montage IKKE er inkluderet

Ved levering, før aflæsning, skal Kunden foretage modtagekontrol. Synlige fejl og mangler, herunder skader opstået under transport, skal fotodokumenteres og anføres korrekt i transportørens fragtdokumenter.

Ved konstatering af fejl og mangler, uagtet årsag, skal Leverandøren omgående og uden unødigt ophold adviseres.

5.11 Ansvarsoverdragelse

Ansvar og risiko for produkterne overgår til Kunden ved anhugning før aflæsning på leveringsstedet.

5.12 Reklamation

I tilfælde af reklamation påhviler det Kunden at sikre fotodokumentation for fejl og mangler.

5.13 Udbedring af fejl og mangler

Udbedring af fejl og mangler, herunder tidspunktet for udbedring, udbedringsmetode og omfang, bestemmes og udføres af Leverandøren i samarbejde med kunden.

5.14 Opbevaring af produkter

Efter anhugning og aflæsning er det Kundens ansvar, at produkterne opbevares på et ikke-afsmittende materiale samt understøttes på en sådan måde, at produkterne undgår deformation.

6 Montage

6.1 Dårlige vejrforhold

Leverandøren kan aflyse montage såfremt, at der er vejrforhold eller udsigt til vejrforhold, der medfører rimelig tvivl i forhold til en sikkerheds- og kvalitetsmæssigt forsvarlig montageproces. Det er alene Leverandøren, der bestemmer, hvorvidt vejrforholdene er tilstrækkeligt gunstige for den pågældende montage.

6.2 Kranstørrelse

NOROQs, af Kunden accepterede, tilbud angiver størrelsen på den tilbudte kran. Såfremt en større kran er nødvendig grundet byggepladsens indretning, påhviler meromkostningen Kunden. Kunden faktureres i henhold til NOROQs prisliste i indeværende Handelsbetingelser for denne meromkostning. Kunden skal skriftligt acceptere meromkostningen forud for montage. NOROQ forbeholder sig ret til at udsætte montagen indtil skriftlig accept er indhentet.

6.3 Byggepladsforhold og hindringer

Såfremt Kundens byggeplads ikke lever op til betingelserne i NOROQs tilbud og/eller arbejdsmiljøloven, vil omkostninger for ventetid og/eller langsommere montageproces viderefaktureres til Kunden.
NOROQ forbeholder sig retten til at besøge byggepladsen forud for montagen og i samarbejde med Kunden anvise optimeringer til byggepladsens indretning.
Hindringer for montage, herunder eksisterende ledninger, træer/beplantning og lignende, som er eller kan være i vejen for montagen, kan medføre ekstraomkostninger i form af ventetider og/eller langsommere montageproces af NOROQs arbejde, hvilket viderefaktureres til Kunden

6.4 Overdragelse

NOROQ meddeler, med rimeligt varsel, kunden, når montagefasen er færdig, hvorefter ansvaret for elementer og konstruktion overdrages til Kunden.

7 Kvalitetssikring og dokumentation

7.1 CE-mærkning

Leverandørens produkter er CE-mærket, medmindre andet er beskrevet i tilbuddet. Såfremt der leveres anden dokumentation end CE-mærkning, er dette angivet i Leverandørens tilbud.

8 Betaling

Betaling følger tilbuddets betalingsplan og -betingelser. Tillægsydelser faktureres særskilt.

9 Prislistehenvisning

Priser for oftest anvendte tillægsydelser fremgår af prisliste i nærværende Handelsbetingelser. NOROQs tillægsydelser er ikke begrænset til det i listen angivne.

Tillægsydelser, der ikke fremgår af prislisten, prisfastsættes separat i tilbud/aftaleseddel.
10 1-års og 5-års mangelgennemgang

Der tages forbehold for eventuelle svindrevnedannelser. Kunden opfordres til at følge Dansk Betons anvisning om forebyggelse af revner i produkter i forbindelse med drift og vedligehold af betonelementer/-konstruktioner.

NOROQs prisliste

Taastrup, februar 2021

Nedenfor er angivet prisliste for NOROQ tillægsydelser. Alle priser er ekskl. moms.

ID Ydelse Enhedspris Enhed
  Lastbil ventetid 750 ,- DKK/time
  Ikke returneret – Firkantet tømmer 40 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Mellemlægningstræ 20 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Gummiplader 10 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Løftebeslag 1-1,3 tons 750 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Løftebeslag 1,5-2,5 tons 950 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Løftebeslag 3-5 tons 1.200 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Løftebeslag 6-10 tons 2.250 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Løftebeslag 12-20 tons 3.700 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Løftebeslag 32 tons 6.600 ,- DKK/stk
  Ikke returneret – Transportsikring (spændstropper) 150,- DKK/stk
  Tegnestue, assistance 650 ,- DKK/time
  Ingeniør, assistance 750 ,- DKK/time
  Projektleder, assistance 850 ,- DKK/time
  Øvrige funktionærer, assistance 750 ,- DKK/time
  Montører inden for normal arbejdstid (7-15) 500 ,- DKK/time
  Montører uden for normal arbejdstid 850 ,- DKK/time
  Montageleder inden for normal arbejdstid (7-15) 600 ,- DKK/time
  Montageleder uden for normal arbejdstid 950 ,- DKK/time
  Ekstra anstilling for montagehold 10.000 ,- DKK/stk
  Ventetid for kran – 80 tons 1.540 ,- DKK/time
  Ekstra anstilling for kran – 80 tons 6.950 ,- DKK/stk
  Ventetid for kran – 100 tons 1.680 ,- DKK/time
  Ekstra anstilling for kran – 100 tons 8.150 ,- DKK/stk
  Ventetid for kran – 130 tons 1.850 ,- DKK/time
  Ekstra anstilling for kran – 130 tons 9.400 ,- DKK/stk
  Ventetid for kran – 160 tons 2.225 ,- DKK/time
  Ekstra anstilling for kran – 160 tons 11.900 ,- DKK/stk
  Ventetid for kran – 200/220 tons 2.500 ,- DKK/time
  Ekstra anstilling for kran – 200 tons 14.300 ,- DKK/stk
  Ventetid for kran – 250 tons 2.900 ,- DKK/time
  Ekstra anstilling for kran – 250 tons 17.800 ,- DKK/stk
  Ventetid for kran – 300 tons 3.725 ,- DKK/time
  Ekstra anstilling for kran – 300 tons 28.800 ,- DKK/stk
  Ventetid for kran – >300 tons Tilbud  
  Ekstra anstilling for kran – >300 tons Tilbud